Vraag & antwoord

Home > Over SKE > FAQ > Vraag & antwoord

Inschrijven

Vanaf welk moment kan ik mijn kind inschrijven?
U kunt uw kind inschrijven, zodra u weet dat u zwanger bent. Het is verstandig om bij inschrijving meerdere voorkeuren aan te geven met betrekking tot de gewenste opvangdag(en)
en opvanglocatie(s). Hiermee vergroot u de kans op een passend aanbod.
Zijn er inschrijfkosten verbonden aan mijn aanmelding?
Nee, inschrijven is gratis.
Hoe schrijf ik mijn kind in?
Inschrijven kan via deze site of telefonisch via 053-4800024. Wilt u liever een papieren formulier? Die kunt u krijgen door een informatiepakket aan te vragen
Ik heb heel snel opvang nodig. Wat kan ik doen?
Dit kan op verschillende manieren:

  1. U kunt ons bellen via 053-4800024.
  2. Meld  uw kind via deze site aan.
  3. Vraag een informatiepakket aan met daarin een papieren formulier.
  4. Op de locatie van uw keuze kunt u een papieren formulier ophalen.
Kan ik een rondleiding krijgen bij een kindercentrum of bij een BSO locatie?
U kunt geheel vrijblijvend een afspraak maken met de teamleider van het kindercentrum (waar de BSO locatie onderdeel van is). Op de pagina van het kindercentrum op deze site vindt u het telefoonnummer van de betreffende teamleider of klik hiernaast op de ‘maak een afspraak’ button.
Waar vind ik de locaties van de SKE kinderopvang?
Deze locaties vindt u op deze site in het blokje zoeken op de rechterkant van deze pagina. In het overzicht van alle locaties ziet u de locaties op alfabetische volgorde gesorteerd naar kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang en peuteropvang.

Tweede kind

Ik heb al een kind bij SKE. Nu ben ik weer zwanger. Is er automatisch plaats voor mijn tweede kind?
Tweede kinderen krijgen voorrang bij plaatsing. In de plaatsingsprocedure leest u meer over de werkwijze van de plaatsing..
Krijg ik korting voor mijn tweede kind?
Het uurtarief voor tweede en volgende kinderen is gelijk, maar de tegemoetkoming van de belasting d.m.v. kinderopvangtoeslag is hoger. Uiteindelijk bent u dus voor tweede en volgende kinderen goedkoper uit.

Plaatsing

Welke mogelijkheden zijn er als mijn kind niet op de gewenste dagdelen terecht kan?
Het kan voorkomen dat uw kind niet geplaatst kan worden op de gewenste ingangsdatum, voor de gewenste dagdelen of de gewenste locatie. U ontvangt in dat geval een alternatief aanbod met bijvoorbeeld een alternatieve locatie of alternatieve dagdelen. Als u gebruik wenst te maken van alternatieve dagdelen of een alternatieve locatie of als u geen gebruik wilt maken van een alternatief aanbod, kunt u op de wachtlijst blijven staan met uw oorspronkelijke keuze. Accepteert u een plaatsing op andere dagdelen of op een andere locatie, dan heeft u voorrang op de wachtlijst.
Is er een wachtlijst?
Plaatsing is afhankelijk van de leeftijd van uw kind, de ingangsdatum, de gewenste dagdelen en de gekozen locatie. Kinderen van bestaande klanten krijgen voorrang. Op de meeste locaties hebben we goede plaatsingsmogelijkheden. Zodra SKE een aanbod kan doen, neemt SKE contact met u op. U krijgt in ieder geval 5 maanden voor de gewenste startdatum bericht.

Overstap naar BSO

Mijn kind wordt binnenkort 3 jaar en ik wil graag dat hij/zij naar de BSO kan op het moment dat mijn kind naar school gaat.
U kunt uw kind inschrijven voor de BSO vanaf het moment dat het kind 3 jaar wordt. Dit kan op verschillende manieren:

  1. U kunt ons bellen via 053-4800024.
  2. Meld  uw kind via deze site aan.
  3. Vraag een informatiepakket aan met daarin een papieren formulier.
  4. Op de locatie van uw keuze kunt u een papieren formulier ophalen.

Bij inschrijving van een kind jonger dan 3 jaar hanteert SKE als inschrijfdatum de dag waarop het kind 3 jaar wordt.

Op welk moment moet ik de overstap van kinderdagverblijf naar BSO regelen?
In de maand dat uw kind 3 jaar wordt, ontvangt u van SKE informatie over buitenschoolse opvang. U kunt uw kind vanaf dat moment inschrijven. Bij inschrijving van een kind jonger dan 3 jaar hanteert SKE als inschrijfdatum de dag waarop het kind 3 jaar wordt. Inschrijven kan via het digitale inschrijfformulier of u kunt dit schriftelijk doen door een papieren formulier in te vullen. Op het kinderdagverblijf kunt u een formulier meenemen.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Wat is het verschil tussen een BSO jaarplaats, schoolwekenplaats en vakantiewekenplaats?
Bij een jaarplaats heeft u opvang tijdens schoolweken na schooltijd en tijdens vakantieweken de hele dag, een schoolwekenplaats geldt alleen tijdens schoolweken na schooltijd en een vakantiewekenplaats garandeert opvang tijdens vakantieweken. Bij een vakantiewekenplaats heeft u de keuze voor alleen de ochtenden, alleen de middagen, of de hele dag opvang.

Welke BSO locatie kan ik kiezen bij de school van mijn kind?
Elke school is aan een BSO-locatie gekoppeld. Wanneer de gewenste plaats beschikbaar is, wordt uw kind automatisch geplaatst op de dichtstbijzijnde BSO bij school. Uitzondering hierop wordt gemaakt voor kinderen waarvan een jonger broertje of zusje op een kinderdagverblijf geplaatst is. Het oudere kind kan dan zonder extra meerkosten ook op de BSO van dit kinderdagverblijf worden geplaatst. Op het moment dat het jongste kind uit het gezin vier jaar wordt, treedt de koppeling weer in werking en gaat (-n) de kind(-eren) weer naar de dichtstbijzijnde BSO. Natuurlijk heeft u als ouder de keuze om uw kind dan op de BSO van het kinderdagverblijf te houden. U betaalt dan zelf de taxikosten. 
Kan mijn kind naar de BSO tijdens studiedagen of schoolvrije dagen?
Het is mogelijk opvang af te nemen tijdens deze dagen. Overlegt u dit met de teamleider. De kosten hiervoor worden apart in rekening gebracht.
Is er tijdens de vakantie ook voorschoolse opvang?
Voorschoolse opvang is alleen tijdens schoolweken. De BSO locaties zijn tijdens vakanties vanaf 7.30 uur geopend.

Wijziging plaatsing

Ik wil de plaatsing van mijn kind wijzigen. Hoe doe ik dat?
Wilt u bijvoorbeeld de dagdelen veranderen of uitbreiden, de locatie wijzigen of een nieuw adres doorgeven? Vult u hiervoor dan het wijzigingsformulier kinderdagverblijf of wijzigingsformulier BSO in. Dat kan via de website. Ook kunt u er een op de locatie meenemen of aanvragen bij Klantadministratie. Houd er rekening mee dat als u een plaats geheel of gedeeltelijk wilt opzeggen er een opzegtermijn van 1 maand geldt. Een plaatsing kan per 1e of 16e van de maand worden gewijzigd. De datum waarop uw wijzigingsformulier bij ons binnenkomt, is hierbij bindend.
Ik wil de startdatum van de opvang wijzigen. Kan dat?
Op het moment dat u het contract heeft ondertekend ligt de startdatum vast. Wijzigingen hierop kunnen ingaan per de 1e of de 16e van de maand. Houdt u hierbij rekening met een opzegtermijn van 1 maand.
Wat is de opzegtermijn?

Indien u geheel of gedeeltelijk uw kinderopvangplaats wilt opzeggen, dan dient u dit schriftelijk te doen bij de Klantadministratie van SKE met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Dit kan ook via het wijzigingsformulier op deze site.

Heb ik een opzegtermijn als mijn kind 4 jaar wordt?
In principe eindigt de opvang automatisch op de laatste dag of de 15e van de maand volgend op de vierde verjaardag van het kind. Zie hiervoor ook de schriftelijke bevestiging die u van ons heeft ontvangen. Wilt u eerder opzeggen? Dat kan! Hierbij geldt dan een opzegtermijn van 1 maand. Wilt u de plaats na de 4e verjaardag voor korte tijd verlengen, dan kunt u dit via een wijzigingsformulier via de website of door een papieren formulier aan te vragen. Als uw kind doorgaat naar de buitenschoolse opvang van SKE, dan moet u uw kind inschrijven voor de BSO.
Hoe lang duurt het voor ik bericht krijg over mijn inschrijving of wijzigingsverzoek?
Als u dit via de website regelt, krijgt u direct een mail waarin uw inschrijving of wijziging wordt bevestigd. Ook ontvangt u hiervan per post een bevestiging. Vijf maanden voor de startdatum krijgt u bericht over plaatsing.

Kinderopvangtoeslag

Kom ik in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?
Als u en uw partner beiden werken, komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Bij een eenoudergezin geldt deze voorwaarde voor de ouder bij wie het kind ingeschreven staat. Ook studerende ouders – met studiefinanciering – en ouders die een reïntegratietraject volgen, kunnen kinderopvangtoeslag krijgen. Op de website van de Belastingdienst kunt u uw kinderopvangtoeslag berekenen.

Waarop baseert de belastingdienst zich bij de verrekening met de ouder?
SKE stuurt u een keer per jaar in oktober vooraf een overzicht met de kosten voor het volgende jaar. Dit overzicht krijgt de belastingdienst niet. Wanneer u reeds kinderopvang afneemt, gebruikt de belastingdienst de gegevens van het lopende jaar voor het volgende jaar. De belastingdienst informeert u hierover. U kunt zelf een wijziging doorgeven o.a. m.b.v. de gegevens van SKE. Kijk bij www.toeslagen.nl voor informatie over kinderopvangtoeslag.

Hoeveel opvanguren mag ik declareren bij de Belastingdienst?
Hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld de hoogte van uw inkomen en het aantal kinderen in de opvang. U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Er geldt ook een maximumuurtarief. In de informatiesheet van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid leest u precies wat er verandert en wat dat voor u betekent. Ook op de website van de belastingdienst krijgt u meer informatie.
Wanneer krijg ik het jaaroverzicht?

Het jaaroverzicht krijgt u meestal rond februari, dus in februari 2014 over het jaar 2013.

Zijn in het jaaroverzicht de extra afgenomen dagdelen en strippenkaarten meegenomen of moet ik die zelf aangeven bij de belastingdienst?
Het jaaroverzicht dat SKE u toestuurt (meestal rond februari, dus in februari 2014 over het jaar 2013) is de afrekening van het voorgaande jaar. Hierin zijn inderdaad de strippenkaart en extra dagdelen meegenomen. Voor de belasting neemt u gewoon de informatie over van dit eindoverzicht.
Ik ben werkeloos geworden. Hoelang kom ik in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?
U heeft 6 maanden na werkloosheid recht op kinderopvangtoeslag. Lees hierover meer op de site van de Belastingdienst.

Kosten

Wat betaal ik voor de kinderopvang?
De kosten van de kinderopvang worden door ouder, werkgever en overheid samen gefinancierd. Via de kinderopvangtoeslag krijgt u als ouder zowel de werkgeversbijdrage als de overheidsbijdrage vergoed. De prijslijst van SKE laat bruto prijzen van de kinderopvang zien. Netto betaalt u echter veel minder. Uw nettokosten zijn afhankelijk van de opvang die u heeft voor uw kind(eren) en van de kinderopvangtoeslag die u ontvangt. Op de website van de Belastingsdienst kunt u zelf een berekening maken van de kosten die u als ouder betaalt.

Komt u er niet uit? Wij rekenen de nettokosten graag voor u uit. Bel hiervoor met onze klantadministratie op 053 – 480 00 24 of stuur ons een e-mail.

Wanneer wordt het bedrag afgeschreven van mijn rekening?
Rond de 25e van de maand.
Betaal ik door in de vakanties?
Bij een kinderdagverblijf (0-4 jaar) neemt u voor 52 weken af; u betaalt de opvang ook in de vakanties door. Voor BSO kunt u kiezen voor opvang inclusief of exclusief vakanties. De betaling voor opvang exclusief vakanties gaat ook in 12 maandelijkse termijnen.

LRK

Wat is het LRK nummer van mijn opvanglocatie?
Bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag moet u het LRK nummer (Landelijk Register Kinderopvang) van de locatie invullen. In het overzicht LRK nummers ziet u wat het nummer van uw locatie is.

Flexibele opvang

Wat is een opvangtegoed?
Via het opvangtegoed kunt u niet afgenomen vakantieuren opslaan in een opvangtegoed. Bekijk ook de voorwaarden opvangtegoed.
Kan ik een dag of dagdeel ruilen?
Ruilen kan! Wilt u incidenteel een dag of dagdeel ruilen dan geeft u dit aan op de locatie. De teamleider beoordeelt of ruilen mogelijk is. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van of er plaats in de groep is. Ruilen kan maximaal 2 keer per maand.
Kan ik tijdelijk de opvang verlengen tot 18.30 uur?
U kunt dit aanvragen middels het wijzigingsformulier (als het voor een lange periode is) of in overleg met de teamleider(als het voor kortere tijd is) middels de strippenkaart.
Ik ben in de zomervakantie op zoek naar opvang voor 3 hele dagen gedurende 4 weken. Kan dat?
Ook als u geen vaste klant bij SKE bent, kunt u gebruik maken van onze buitenschoolse opvang. Neem hiervoor contact op met de klantadministratie via 053-4800024. SKE stuurt u dan een contract voor incidentele opvang. Daarna kunt u contact opnemen met de betreffende teamleider. Hij/zij bekijkt wat de mogelijkheden zijn. De kosten voor deze incidentele opvang vindt u in de prijslijst.
Ik werk onregelmatig. Kan ik dan wel gebruik maken van kinderopvang?
Wisselende (flexibele) opvang houdt in dat u een vast aantal dagdelen per week reserveert en deze wekelijks op wisselende dagen opneemt. Ook opvang op even/oneven weken valt onder wisselende opvang. De mogelijkheden voor wisselende opvang zijn beperkt. Er is per locatie maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Voor wisselende opvang geldt een toeslag van 10% op de totale opvangkosten.

Overblijfklup (tussenschoolse opvang)

Hoe meld ik mijn kind aan voor de OverblijfKlup?
U kunt uw kind via een online inschrijfformulier aanmelden voor tussenschoolse opvang (OverblijfKlup).
Hoe werkt de digitale overblijfkaart?
Bij werkwijze Overblijfklup leest u alle informatie over de overblijfkaart.
Voor de digitale overblijfkaart heb ik een overblijfnummer nodig. Deze ben ik kwijt of heb ik nooit gehad. Wat moet ik doen?
Indien dit het geval is, dient u contact met ons op te nemen via 076-5935684 of via murlen@murlendienstverlening.com.
Moet ik mijn kind uit groep 8 zelf uitschrijven bij de OverblijfKlup?
De Overblijfklup schrijft kinderen uit groep 8 zelf uit aan het einde van het schooljaar. Eventueel openstaande strippen betaalt de OverblijfKlup u terug.
Ik wil van dag veranderen bij de OverblijfKlup. Hoe geef ik dat door?

Wijzigingen doorgeven voor de overblijfklup van uw kind gaat op twee manieren, afhankelijk van de basisschool waarop uw kind zit.

SKE peuteropvang

Waar vind ik de informatie over SKE peuteropvang?
Alle informatie over SKE peuteropvang vindt u op deze site.

Pedagogiek

Welke pedagogische uitgangspunten hanteren een kinderdagverblijf of BSO locatie?
SKE heeft een algemeen pedagogisch beleid. De locaties zelf werken met een pedagogisch werkplan waarin staat beschreven hoe de praktische uitwerking van dit beleid is. U kunt dit werkplan altijd in kijken op de locatie. Alle kinderdagverblijven werken met de methode Startblokken van Basisontwikkeling.
Hoe word ik op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van mijn kind?
Bij het halen van uw kind vertelt de pedagogisch medewerker hoe de dag is geweest. Baby’s hebben een schriftje waarin de leidster opschrijft hoe het is gegaan. U als ouder kunt daar ook in schrijven. Daarnaast heeft u jaarlijks een 10 minuten gesprekje met de pedagogisch werker over de ontwikkeling van uw kind.

Werken en stages bij SKE

Waar kan ik de vacatures van SKE vinden
Klik op de knop Werken bij bovenaan deze pagina. Het keuzemenu met de actuele vacatures verschijnt dan. Bovendien kunt u via dit menu een open sollicitatie sturen.
Welke opleidingen zijn geschikt voor de functie van pedagogisch medewerker?
Een lijst met geschikte opleidingen vindt u op deze site.
Welke functies zijn er allemaal bij SKE?
Bij de locaties werken teamleiders en pedagogische medewerkers. De OverblijfKlup heeft vrijwilligers, coördinatoren en activiteitenbegeleiders. De centrale diensten ondersteunen de locaties op het gebied van bijvoorbeeld personeelszaken, klant- en bedrijfsadministratie, pedagogiek, kwaliteit, marketing & communicatie, secretariaat en receptie, facilitaire diensten en coördinatie van BSO-activiteiten.
Kan ik stage lopen bij SKE?
SKE heeft volop mogelijkheden voor stages.
Zijn er ook BBL plekken bij SKE?
Helaas zijn de BBL plekken op dit moment vol. De meest actuele informatie over beschikbaarheid van BBL plekken vind je op deze website, dus liever geen telefonische vragen hierover.

Openingstijden

Wat zijn jullie openingstijden?
De locaties zijn standaard geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur. Verlenging van de dag is mogelijk tot 18.30 uur. Opvang vanaf 7 uur ’s ochtends is op sommige locaties ook mogelijk. Wilt u weten welke locaties extra lang open zijn, stuur dan een e-mail aan de Klantadministratie of bel 053 – 4800024.
Waar kan ik het vakantierooster van SKE vinden?
In het vakantieoverzicht ziet u wanneer de locaties van SKE geopend en gesloten zijn.

Algemeen

Wat als mijn kind ziek is?
Bij afwezigheid van uw kind in verband met vakantie, ziekte of door andere oorzaken geeft u dit zo spoedig mogelijk door aan de locatie. De kosten van de door u gereserveerde plaats lopen gewoon door.
Waar vind ik de algemene voorwaarden?
Welke opvangsoort hoort bij welke leeftijd?
Het kinderdagverblijf is ondergebracht in een kindercentrum en is voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Buitenschoolse opvang (BSO) vangt kinderen op van 4 tot 13 jaar. De OverblijfKlup verzorgt de tussenschoolse opvang voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Peuteropvang is voor kinderen van 2 jaar tot 4 jaar.
Hoe en bij wie kan ik aangeven dat ik in de oudercommissie wil?
Heeft u interesse in de oudercommissie? Meer informatie hierover krijgt u van de teamleider van het betreffende kindercentrum.
Mijn vraag staat er niet bij.
Als u een vraag heeft die niet in deze lijst staat, kunt u de zoekfunctie gebruiken. Deze staat rechtsboven op deze pagina. Voer daar het (de) belangrijkste woord(en) uit uw vraag in. Dan verschijnt er een verwijzing naar de pagina(‘s) waar u meer informatie over dit onderwerp kunt vinden. Als er geen resultaten worden gevonden kunt u altijd bellen naar 053-4800024.
Contact opnemen

Stuur ons een email!